Finansministeren vår, han med ”pæeng på bok” (les: Statens pensjonsfond utland eller ”Oljefondet”, som snart har en markedsverdi på 4 000 milliarder kroner) uttalte til DN for kort tid tilbake at vi alle bør arbeide 100 timer mer pr år for å styrke budsjettet «med rundt fem prosent av BNP over tid». «Det ville vært et vesentlig bidrag til å redusere gapet mellom inntekter og utgifter på lang sikt», sa han.

Det er nok «hjernene» i Finansdepartementet som har regnet på dette. I dette miljøet ser man det som sin hovedoppgave å finne stadig nye muligheter for å øke skatter og avgifter. En god, gammel sosialdemokrat – Sigbjørn Johnsen er både god og gammel – er heller ikke vanskelig å pense inn på slike tankebaner.

Tenk om vi heller kunne få høre en norsk finansminister komme med følgende utsagn: ”Nå må vi kutte i statens utgifter – vi må kutte så mye at vi over tid kan redusere gapet mellom inntekter og utgifter!”.

Hadde en finansminister sagt det, ville han eller hun også kunnet si: ”..og så må vi sørge for å få flere som i dag hever sykepenger eller trygd til å komme ut i arbeid, ved å gjøre dette lønnsomt for den enkelte!”, og opplevd å komme godt ut av det i opinionen.

Jeg har i flere artikler pekt på hvordan det sløses med penger i statlige prosjekter, enten ved at prosjekter blir enormt mye dyrere enn forutsatt, eller ved at man rett og slett gir dem bort til utviklingsland (ca. 10 milliarder kroner pr år) hvor det viser seg at de gjør mer skade enn gagn.

Det er et stort potensial for å redusere utgifter i statsbudsjettene i årene fremover om politisk mot og nødvendig kompetanse settes inn. Begge deler synes å mangle i den nåværende ledelse av statens mangesidige virksomhet. Om den tid og ressursbruk som benyttes i departementer og direktorater til å vokte egne revir, kunne vært satt inn i et kompetent koordineringsapparat ved statsministerens kontor som gis beslutningsmyndighet i statlige prosjekter som er gitt tids- og budsjettrammer; da ville vi kunne sett årlige innsparinger i multimilliarderklassen.

Yrkesaktive skattebetalere blir stadig færre som andel av den totale befolkning, og vil uansett måtte bære en økende byrde for å få statsbudsjettet til å gå i hop for finansministre i årene fremover. Det synes å være disse Johnsen mener skal jobbe enda mer. Det vil si færre timer til fritid og familieliv for dem som trenger det mest.

Økt arbeidsinnvandring er kanskje nødvendig uansett, men nettoeffekten for statsbudsjettets balanse blir på ingen måte slik Sigbjørn Johnsen håper på. Våre flunkende nye landsmenn blir også syke og de blir pensjonister; de har ofte store familier som etterspør og benytter velferdssamfunnets ytelser og tjenester. De koster med andre ord langt mer enn de eventuelt bidrar i denne sammenheng i følge Statistisk Sentralbyrås beregninger.

Jeg håper finansministerens utspill trigger opposisjonspartiene i tiden frem mot valget i september. Selv i landet som i dag ”flyter i melk og honning” må ansvarlige politikeres perspektiv favne de utfordringer som ligger der fremme i tid hvor olje- og gassinntektene faller, lønnsnivået i privat og offentlig sektor flater ut og synker, med lavere skatteinngang til staten som resultat, og antall pensjonister som lever lengre og trenger helsetjenester, øker til

dels dramatisk. Sigbjørn Johnsens forsøk på svar er ganske endimensjonalt. Vi bør forvente at de borgerlige kommer opp med mer nyanserte svar.

Knut Harald Nylænde deltar aktivt i den offentlige debatten. Til daglig arbeider han med investeringer og forretningsutvikling. Han har bakgrunn som statsautorisert revisor og har hatt lederstillinger i diverse bedrifter.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

By Knut Nylænde

Knut H. Nylænde kan vise til en vellykket karriere som forretningsmann både hjemme og i utlandet. Han har fungert som sakkyndig meddommer ved Oslo byrett. Nå fokuser Knut på driften av sitt selskap, Moxie AS. Moxie ble grunnlagt i 1999 og har hatt en meget tilfredsstillende vekst og utvikling av porteføljeselskapene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *